Warunki przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 278. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr 501 001 157 lub adresem email: iod@zak.edu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania oferty drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
• Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o.,
• partnerzy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK wykonujący na jego rzecz zadania na podstawie osobnych umów.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości podjęcia działań związanych z obsługą zgłoszenia.
Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu), w celu jak najlepszej personalizacji oferty poprzez propozycję wyboru typu szkoły, profilu kształcenia, specjalności czy systemu nauki.